کلم قمری مرغوب، رنگی سبز و پوستی صاف دارد، سفت و ترد بوده و تقریباً به...