بومی های آبادان «آش آبادانی» را برای صبحانه پخته و سرو میکنند، اما در دیگر نقاط...