آش ترخینه جزو غذاهای اصیل و تاریخی استان کرمانشاه است و مردم کرمانشاه روی آن بسیار...