دستور پخت آش سماق قبل از شروع آشپزی سماق را در آب قرار دهید.( این کار...