نان سیر امروزه در بسیاری از رستورانها به روش های متفاوتی تهیه و سرو می شود....