مرینیت مخصوص سیر و جعفری این استیک رو از همه استیک هایی که تا حالا پختین...