استیکی لذیذ با کناربشقابی پوره کممبر و سبزیجات تازه فصل که هیجان خوردن این غذا رو...