رزماری یه چاشنی خیلی خوب برای مزه دار کردن گوشت های استیکی بحساب میاد استیک رزماری...