استیک با مرینیت هابانرو یه طعم متفاوت کنار سبزیجات گریل شده و پوره پنیر پراتو براتون...