بابا غنوج یا باباگانوش یک غذای شرقی از منطقه ی خاورمیانه است که بیشتر در لبنان،...