تاجین ، طاجین یا طاگین (Tajine) یکی از غذاهای سنتی و قدیمی در شمال آفریقا بخصوص...