برای تهیه ترشی پیاز سعی کنید از پیازهای ریز استفاده نمایید.   طرز تهیه ترشی پیاز...