رشته پلو از غذاهای سنتی ایرانی است که گاهی با گوشت، کوفته قلقلی یا با مرغ...