جوجه چینی غذاییست که باید برای یکبار هم که شده آن را امتحان کنید.   دستور...