غذاهای شمالی به دلیل استفاده از سبزی های محلی عطر متفاوت و بسیار خوبی دارند. غذاهای...