کرفس از مواد اصلی برای پخت خورشت کرفس و جز آن دسته سبزیجاتی است که بعضی...