خورش ماست یکی از غذاهای اصیل و سنتی مردم اصفهان است. این غذا خورش نامیده می...