سرآشپزهای ایرانی در تهیه خورشت ها از حبوبات و سبزیجات متنوعی استفاده میکنند که این خود...