خورشت کرفس یک نوع خورشت مجلسی همراه با گوشت است که با پلو سرو می شود....