پای نوعی شیرینی پخته شده با میوه هست که در ظرف مخصوص آلومینیومی آماده می شود....