اشترودل یک نوع غذای اتریشی است و بسته به موادی که در آن قرار می دهند...