فیله مینیون با سس قارچ یکی از معروفترین بشقاب های فرانسوی تهیه شده از فیله گوساله...