دسرهای یخی که به ایتالیایی به گرانیتا شهرت دارند، معمولا از شکر ، آب و مزه...