گیاهی است چند ساله و علفی، ریشه راست و دارای انشعابات فراوان و ارتفاع آن بین...