دستور پخت رشته پلو قیسی : برنج را بشوئید و تقریبا یک ربع خیس کنید. آن...