سالاد اندونزی سبزیجات تازه بهمراه سس بادام زمینی در اصل ساده شده سالاد اندونزیایی بینظیر گادو...