قرار نیست که از لبو فقط در ترشی ها استفاده کنیم و یا اینکه بصورت شیرین،...