اضافه کردن پنیر چدار که در اثر حرارت آب می شود به همراه برگ های تازه...