ما کم کم با این غذا به بدرقه تابستان میرویم. ساندویچ مرغ خرد شده ما با...