چیکن تَندوری غذایی اصالتا هندی است که طرفداران فراوانی در جنوب آسیا، مالزی، سنگاپور، اندونزی و...