سس هالندیز ترکیبی از کره آب‌کرده به همراه زرده تخم مرغ است که معمولا با آب...