سس ولوته (وِلَوته) (Velouté sauce) یکی از سس‌های فرانسوی و در کنار سس بشامل، سس گوجه...