استیک لم چاپس، برشی ترد و لذیذ از بره که تو دسته غذاهای لوکس قرار داره،...