دستور پخت سوپ عدس با رشته پلویی از سه تا چهار ساعت قبل عدس را تمیز...