در فصل پاییز و زمستان سیر تازه بیشتر از فصل های دیگر موجود است. مردم عزیز...