شیرین بیان گیاهی خودرو است که برگهای آن مرکب و از ۴ تا ۷ زوج برگ...