لبو از آن دسته مواد غذایی ست که یادآور روزهای سرخوشی کودکی و سرما بوده و...