شاید اولین و مهم ترین نکته برای لذیذ شمرده شدن مرغ باربیکیو آبدار بودن آن در...