این پاستا همراه ماهی آنچوی، از خانواده ماهیهای کوچک و عاری از نمک که معمولا برای...