قلیه ماهی یک خورشت محلی خوشمزه نواحی خوزستان و اهواز است، که با داشتن تمر هندی...