کره پسته از ماحصل آسیاب کردن پسته خام یا بوداده به همراه شکر و برخی طعم...