خورش قیمه قاجاری خورش قیمه یکی از انواع خورش‌های ایرانی است که به علت طعم و...