ماست چکیده ، ماست یونانی، ماست پنیر و یا ماست لبنه همه اسامی نوعی از ماست...