«مرغ شکمپُر» با حاشیه ای پر از سبزیجات همیشه برایمان تداعی کننده میزهای پرطمطراق از آدمهای...