این هفته با یک اختراع ایتالیایی-آمریکایی و یک غذای محبوب که با سس سیر، لیمو و...