یک ساندویچ خوشمزه نیوئورلئانی که با میگوی آردی سرخ شده در روغن آماده میشود. این سبک...