نان ایتالیایی یا فوکاچیا نوعی نان دایره ای شکل که خمیر آن شبیه به پیتزا است....