اگر دنبال تنوع هستید و میخواهید غذای جدیدی را امتحان کنید، پلو انبه همان چیزی است...