پلو مرغ سرخ شده (chicken fried rice) غذایی است که ریشه در شرق آسیا دارد. در...