ارابیاتا در لغت به معنی عصبانی است و به تند و تیزی و البته داغی این...